Danh sách bài viết theo chuyên mục

Tổ chức xét chọn giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2021 - 2022 

Căn cứ Thông tư số 26/2021/TT-BGDĐT ngày 17/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học; Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-ĐHHB ngày 05/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình về việc ban...

 

Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH của sinh viên tham gia Giải thưởng Khoa học và Công nghệ  

Nhằm biểu dương thành tích xuất sắc và khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kinh tế xã hội, phát hiện và bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ,

Thông báo về việc Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường  

Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, giảng viên chia sẻ nhận thức và kinh nghiệm nhằm làm rõ hơn những cơ sở lý luận và thực tiễn của chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; học hỏi kinh nghiệm trong và ngoài nước, vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của các cơ sở đào tạo đại học nói...

Quyết định thành lập tạp chí KH&CN trường Đại học Hòa Bình  

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 28/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Hòa Bình; Căn cứ Nghị quyết số 02/2000/NQ-HNNĐT ngày 30/8/2020 của Hội nghị nhà đầu tư Trường Đại học Hòa Bình về việc công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Phó chủ tịch Hội...

Quyết định bổ nhiệm phó tổng biên tập tạp chí KH&CN Trường Đại học Hòa Bình  

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 28/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Hòa Bình; Căn cứ Nghị quyết số 02/2000/NQ - HNNĐT ngày 30/8/2020 của Hội nghị nhà đầu tư Trường Đại học Hòa Bình về việc công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Phó chủ tịch Hội...

Quyết định bổ nhiệm tổng biên tập tạp chí KH&CN Trường ĐHHB  

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 28/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Hòa Bình; Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HNNĐT ngày 30/8/2020 của Hội nghị nhà đầu tư Trường Đại học Hòa Bình về việc công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Phó chủ tịch Hội...