Danh sách bài viết theo chuyên mục

Bổ sung thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo 

Quyết định về việc bổ sung thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hòa Bình

 

Quyết định Kiện toàn Thành viên và Tiểu ban Hội đồng khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2021 - 2025  

Nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, góp phần giúp nhà trường hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhiệm kỳ 2021-2025, ngày 11/6/2021, Hội đồng Khoa học và Đào tạo (KH&ĐT) Trường Đại học Hòa Bình nhiệm kỳ 2021-2025 thông qua các thành viên kiện toàn danh sách...

Bổ sung và điều chỉnh thành viên Hội đồng khoa học và Đào tạo trường ĐHHB nhiệm kỳ 2021 - 2025  

Căn cứ Quyết định số 576/2021/QĐ-ĐHHB ngày 02/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình về việc thành lập Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hòa Bình; Xét đề nghị của Trưởng Ban Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hòa Bình và Trưởng phòng Hành...

ĐIều chỉnh thành viên Hội đồng khoa học và đào tạo  

QĐ điều chỉnh thành viên HĐ Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2021-2025

Hội đồng KHoa học và Đào tạo  

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 28/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Hoà Bình; Căn cứ Nghị quyết số 05/2020/NQ-ĐHHB ngày 24/11/2020 của Hội đồng trường về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hòa Bình; Căn cứ Quyết định...