Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Bổ sung và điều chỉnh thành viên Hội đồng khoa học và Đào tạo trường ĐHHB nhiệm kỳ 2021 - 2025

Căn cứ Quyết định số 576/2021/QĐ-ĐHHB ngày 02/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình về việc thành lập Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hòa Bình;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hòa Bình và Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị


 

Tải file tại đây


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu