Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Giới thiệu Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn

Tiếng Việt: Viện Nghiên cứu Khoa học - Trường Đại học Hòa Bình
Tiếng Anh: Institute of Scientific Research - Hoa Binh University
Tên viết tắt: ISR-HBU


Chức năng

 

1. Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức quản lý; Triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; Thực hiện các công tác sở hữu trí tuệ và thông tin khoa học của Trường.

2. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn, thực hiện gắn kết đào tạo Đại học, sau Đại học với nghiên cứu khoa học. Tổ chức các hội thảo trong nước và quốc tế về các vấn đề khoa học công nghệ và kỹ thuật gắn với các lĩnh vực đào tạo Đại học, sau Đại học.

 

Nhiệm vụ

 

1. Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và các chương trình về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Tham mưu cho Hiệu trưởng về phương hướng, chủ trương, quy định về quản lý và nghiên cứu khoa học của Trường.

2. Tổ chức xây dựng, tham gia đấu thầu, tuyển chọn các dự án KH&CN trong và ngoài Trường.

3. Quản lý, theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ (đề tài NCKH, dự án các cấp, hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế,…).

4. Hướng dẫn các Khoa, bộ môn, trung tâm và các đơn vị lập kế hoạch, thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Tổ chức và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên.

5. Lập kế hoạch chỉ đạo, triển khai, giám sát tiến độ thực hiện các đề tài, dự án trong và ngoài Trường. Tổ chức nghiệm thu, tổng kết đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học.

6. Tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề về nghiên cứu khoa học cấp Trường và các hội nghị trong và ngoài nước do Trường chủ trì.

7. Cung cấp danh sách các nhà khoa học tham gia nghiên cứu khoa học.

8. Tổng hợp và đề nghị khen thưởng các cá nhân, nhóm tác giả đề tài có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.

9. Mở rộng hợp tác nghiên cứu với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước. Quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển dịch vụ khoa học công nghệ.

10. Tổ chức triển khai công tác thông tin xuất bản tư liệu khoa học, các hoạt động sáng kiến, sáng chế, phát minh.

11. Theo dõi và xác nhận hoạt động khoa học công nghệ của các cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Trường.

12. Tổ chức biên tập, xét duyệt, xuất bản, lưu trữ các tài liệu khoa học trong Trường và trao đổi với các cơ quan ngoài Trường về lĩnh vực khoa học công nghệ.

13. Quản lý và triển khai công tác xuất bản Nội san Khoa học và Công nghệ; Tạp chí Khoa học và Công nghệ và các ấn phẩm, thông tin khoa học công nghệ.

14. Tư vấn chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất.

15. Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính lập phương án phân bổ, quản lý kinh phí nghiên cứu khoa học, dự án thử nghiệm và ứng dụng chuyển giao công nghệ.

16. Chuyển các báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học thuộc đề tài khoa học các cấp đă nghiệm thu về thư viện.

17. Nhiệm vụ trị sự, thư ký và phát hành Nội san Khoa học và Công nghệ; Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Trường theo quyết định của Hiệu trưởng.

18. Tham gia các hoạt động đoàn thể và thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao.

 

Quyền và nghĩa vụ

 

1. Thực hiện nhiệm vụ là đơn vị thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Lập kế hoạch, danh mục đề án, đề tài, các công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ của Trường hàng năm, Xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt.

2. Theo dõi việc thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ đã được duyệt.

3. Xây dựng kế hoạch nghiệm thu đề tài, công trình nghiên cứu khoa học; lựa chọn các thành viên đủ tiêu chuẩn trình Hiệu trưởng thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài, công trình NCKH.

4. Quản lý sử dụng đúng mục đích cơ sở vật chất: pḥòng làm việc, phòng thực hành, thí nghiệm và các trang thiết bị do Trường trang bị để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện theo quy định.

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu