Thứ tư, ngày 20/06/2018
9 giờ 00

Tập huấn chương trình đào tạo

Địa điểm: Phòng họp

Thành phần: Trưởng, Phó, Trợ lý các Khoa, Hội đồng Tự đánh giá CTĐT và Ban thư ký

Phụ trách chính: Phòng KĐ&ĐBCL chuẩn bị nội dung

Ghi chú: Yêu cầu không vắng mặt

Thứ năm, ngày 21/06/2018
14 giờ 00

BGH làm việc với TP. ĐT, KHTC, HCTCQT, GĐ Trung tâm ĐTLT, NN-TH

Địa điểm: Phòng họp

Thành phần: BGH, Trưởng các phòng: ĐT, KHTC, HCTCQT, GĐ Trung tâm ĐTLT, GĐ TT Ngoại ngữ - Tin học

 

Thứ bảy, ngày 23/06/2018
9 giờ 00

Làm việc với  lớp ThS Luật An Giang

Địa điểm: TT GDTX tỉnh An Giang

Thành phần: BGH, Viện ĐT Sau Đại học

14 giờ 00

Làm việc với Lớp Thạc sĩ Bà Rịa Vũng Tàu

Địa điểm: Trường Chính trị Bà Rịa Vũng Tàu

Thành phần: BGH, Viện ĐT Sau Đại học

Làm việc với Trường Trung cấp Phương Nam tỉnh Đăk Nông

Địa điểm: Đăk Nông

Thành phần: BGH, Viện ĐT Sau Đại học

Chủ nhật, ngày 24/06/2018
9 giờ 00

Làm việc với lớp ThS Luật Tp. HCM

Địa điểm: Học viện HCQG cơ sở HCM

Thành phần: BGH, Viện ĐT Sau Đại học

 

Hôm nay: Thứ ba, ngày 19 / 06 / 2018