Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02471099669
Hotline: 02471099669

Về ngành đào tạo và chương trình đào tạo Luật kinh tế

Lượt xem: 188 Ngày đăng: 01/07/2017
Về ngành đào tạo và chương trình đào tạo Luật kinh tế

Về ngành đào tạo và chương trình đào tạo Luật kinh tế

  • Tên ngành đào tạo đăng ký mở: Luật kinh tế
  • Mã ngành:  52380107
  • Trình độ: Đại học
  • Danh hiệu: Cử nhân Luật kinh tế

 3.1  Tóm tắt về chương trình đào tạo

 Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa: 127 tín chỉ (Không tính kiến thức không tích lũy, Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng)

3.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương:  40 tín chỉ(Không tính kiến thức không tích lũy, GDTC và GDQP)

- Lý luận chính trị:                                                                     10 tín chỉ

- Ngoại ngữ:                                                                               15 tín chỉ

- Toán – Tin học – KHTN – Công nghệ – Môi trường:    08 tín chỉ

-  Kiến thức chung theo lĩnh vực:                                          07 tín chỉ

+  Bắt  buộc:               02 tín chỉ

               + Tự chọn:                   5/10 tín chỉ

- Giáo dục thể chất tương đương:                                             05 tín chỉ

- Giáo dục quốc phòng – an ninh  tương đương:                       165 tiết 

3.1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:87 tín chỉ

-  Kiến thức khối ngành:            13 tín chỉ

-  Kiến thức cơ sở ngành:          27 tín chỉ

+  Bắt  buộc:               23 tín chỉ

               + Tự chọn:                   4/10 tín chỉ

-  Kiến thức chuyên ngành:        29 tín chỉ, trong đó:

               +  Bắt  buộc:               24 tín chỉ

               + Tự chọn:                   4/12 tín chỉ

-  Kiến thức ngành và bổ trợ:     09 tín chỉ, trong đó:

               +  Bắt  buộc:               05 tín chỉ

               + Tự chọn:                   4/10 tín chỉ

-          Thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp:10 tín chỉ

                  Thực tập tốt nghiệp: 04 tín chỉ

                  Khóa luận tốt nghiệp: 06 tín chỉ

3.2. Thời gian đào tạo: 4 năm

3.3. Tóm tắt khả năng đáp ứng của cơ sở đào tạo

Về  đội ngũ cán bộ  và cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm có khả năng đáp ứng tốt cho nhu cầu của ngành đào tạo (xem mẫu 1 đến mẫu 6 trong Hồ sơ mở ngành đào tạo).

 3.4. Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm đầu của ngành đăng ký đào tạo

-          Hàng năm  tuyển mới  khoảng từ 60 đến 80 sinh viên

-          Học phí dự kiến 9.000.000 VNĐ/năm

3.5. Tóm tắt về quá trình xây dựng chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế được xây dựng trên cơ sở Bộ Chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có tham khảo một số chương trình đào tạo của các trường đại học trong và ngoài nước khác. Trong quá trình xây dựng chương trình, Trường Đại học Hòa Bình đã tham khảo và lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, giảng viên cũng như các nhà quản lý, các doanh nghiệp trong lĩnh vực Pháp luật nhằm hoàn thiện tốt chương trình.

Sau gần một năm thực hiện, chương trình đã hoàn thành và được thiết kế theo hướng đảm bảo sự cân đối giữa lý thuyết và thực hành, gắn lý thuyết với thực tế. Bên cạnh đó, chương trình cũng được thiết kế nhằm tăng cường sự tích cực, chủ động học tập của sinh viên, dành thời gian thích hợp cho sinh viên đi thực tập tiếp cận với thực tế, cập nhật kiến thức mới của chuyên ngành và các kiến thức tin học hiện đại. Các môn học/học phần được thiết kế theo học chế tín chỉ nên Kế hoạch giảng dạy chỉ mang tính chất dự kiến tạm thời. Kế hoạch giảng dạy cụ thể phụ thuộc vào thực tế đăng ký học của các sinh viên. Chương trình được xây dựng cho 7 học kỳ học tập và 01 học kỳ Thực tập và thực hiện Luận văn tốt nghiệp.

4. Kết luận và Kiến nghị

Đề án mở ngành đào tạo Luật kinh tế được xây dựng  trên cơ sở khảo sát nhu cầu thực tiễn nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay trong lĩnh vực Luật kinh tế; Sự tham gia tư vấn, góp ý của giảng viên, chuyên gia về pháp luật, cán bộ quản lý, các nhà tuyển dụng; đồng thời căn cứ vào sứ mạng và chiến lược phát triển của Trường Đại học Hòa Bình, có thể kết luận: “Mở ngành đào tạo Luật kinh tế là phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế xã hội hiện nay; đáp ứng nhu cầu thực tiễn về nguồn nhân lực trong lĩnh vực luật nói chung và luật kinh kinh tế nói riêng và hoàn toàn phù hợp với sứ mạng phụ vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chiến lược phát triển của nhà trường; Góp phần xây dựng Đại học Hòa bình thành một trong những trường Đại học trọng điểm: “Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khu vực Miền Bắc”.

 Căn cứu vào năng lực quản lý, trình độ đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất hiện có,  Trường Đại học Hòa Bình xin kính trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét và phê duyệt mở ngành đào tạo Luật kinh tế hệ đại học chính quy.