TRIỂN KHAI CÔNG TÁC SINH VIÊN KIẾN TẬP, THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TẠI DOANH NGHIỆP VÀ NGÂN HÀNG KHÓA 517, 516


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG - KẾ TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC

SINH VIÊN KIẾN TẬP, THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

TẠI DOANH NGHIỆP VÀ NGÂN HÀNG KHÓA 517, 516

 

I. MỤC ĐÍCH THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI ĐÀO TẠO CỬ NHÂN

1. Mục đích thực tập nghề nghiệp của sinh viên

   Sinh viên nắm được kiến thức một cách chắc chắn và có môi trường thực tiễn để sinh viên tiếp cận, quan sát, biết và hiểu về tổ chức bộ máy kế toán, kết cấu các loại sổ sách kế toán, chứng từ kế toán, trình tự lập và luân chuyển chứng từ kế toán cũng như ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính của các phần hành kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

   Kiến tập là một học phần giúp các sinh viên tiếp cận, làm quen với nghề nghiệp, tích luỹ những kinh nghiệm và có cơ hội tiếp xúc với công việc. Môi trường làm việc trong doanh nghiệp cũng là cơ hội thử lửa, rèn nghề, tăng cường năng lực, củng cố tố chất với ngành nghề cho sinh viên.

   Sinh viên ứng dụng những kiến thức, kỹ năng đã được học vào thực tế công việc. Trong quá trình thực tập sinh viên không chỉ được tiếp xúc với công việc mà còn thâm nhập môi trường làm việc thực tế. Được làm việc cụ thể, được thực hành nghề, được rèn luyện phong thái làm việc, phong cách ứng xử trong các mối quan hệ công tác tại cơ quan.

2. Mục đích thực tập đối với ngành đào tạo

   Khoa TCNH – KT đang cùng với Nhà trường Đại học Hoà Bình thực hiện chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, đảm bảo đào tạo chất lượng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, ngôn ngữ trong công tác chuyên môn nghiệp vụ khi hội nhập với nền kinh tế thế giới. Thực hiện mục tiêu đào tạo này, Khoa đang liên kết, phối hợp với các ngân hàng như HD Bank, Việt Á Bank, PV Bank, NC Bank, Agri Bank và các doanh nghiệp thuộc các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Thường Tín…và công ty phần mềm MISA.

   Theo kế hoạch, Khoa TCNH –KT triển khai đưa sinh viên đi thực tập nghề nghiệp và kiến tập từ ngày 19/6/2018 đến ngày 18/7/2018 đến với các doanh nghiệp thân hữu đã có mối quan hệ phối hợp, liên kết trong đào tạo của Khoa, Trường. Nhân dịp này, Khoa TCNH – KT xin trân trọng cảm ơn Quý lãnh đạo của các ngân hàng và doanh nghiệp đã, đang hỗ trợ, phối hợp với Khoa tạo địa bàn cho sinh viên đến thực tập. 

II. KẾ HOẠCH CHUNG

1. Địa điểm và các lớp thực tập

   Sinh viên được phân công về các đơn vị thực tập theo ngành, theo khoá phù hợp với yêu cầu sử dụng sinh viên của các đơn vị và năng lực sinh viên từng ngành, kiến thức đang đào tạo đến nay. Sinh viên được đào tạo sau 1 năm chủ yếu đến kiến tập, đào tạo sau 2 năm sinh viên được thực tập nghề nghiệp.

   Sinh viên thực tập tại các đơn vị tổ chức thuộc Ngân hàng và Doanh nghiệp như sau: 

    - Thực tập tại Ngân hàng. Địa điểm tại 8 cơ sở thuộc thuộc Ngân hàng Viêt Á, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV). Áp dụng đối với các 2 lớp TCN và QTK của HD Bank và lớp TCN, thuộc khoá 516).

    - Thực tập tại Doanh nghiệp. Địa điểm tại các công ty CP, tổng công ty thuộc Cụm Công nghiệp Quất Động, Thường Tín, Hà Nội. Áp dụng đối với sinh viên 2 lớp TCN và KTK khoá 517

    - Thực tập tại các Doanh nghiệp khác trên đia bàn Hà Nội, Áp dụng đối với lớp KTK K516. Danh sách sinh viên thực tập được phân theo các nhóm lớp và địa điểm cụ thể.

2. Thời gian thực tập.

   Theo yêu cầu tiến trình đào tạo, thời gian khác nhau giữa K516 và K517.

a. Đối với K516 : lớp TCN, QTK của HD Bank và KTK, TCN (lớp thường)

   Thời gian thực tập từ 19/6/2018 đến 18/7/2018. Chia ra:

    - Thời gian thực tập chuyên môn tại doanh nghiệp, ngân hàng từ 25/6/2018 đến 14/7/2018,

    - Thời gian trước khi đến cơ sở thực tập, sinh viên học, hướng dẫn Nội nghiệp. Sau khi thực tập về, sinh viên thảo luận, viết thu hoạch tại Trường.    

b. Đối với K517 : lớp KTK và TCN của HD Bank.

   Từ 20/6/2018 đến 5/7/2018 (cả chủ nhật). Chia ra:

    - Thời gian kiến tập doanh nghiệp, từ 25/6/2018 đến 30/6/2018.

    - Thời gian trước khi đến cơ sở thực tập, sinh viên học, hướng dẫn Nội nghiệp. Sau khi thực tập về, sinh viên thảo luận, viết thu hoạch tại Trường. 

 

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Nội dung thực tập, kiến tập của sinh viên theo ngành, khoá 

   - Sinh viên khóa 516 - Ngành Tài chính - ngân hàng và Quản trị kinh doanh:

    + Tìm hiểu các đặc điểm cơ bản: sự hình thành phát triển, loại hình doanh nghiệp, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, phân công sử dụng nhân lực, vốn và nguồn vốn của ngân hàng.

    + Tìm hiểu các nghiệp vụ: hoạt động Huy động vốn, Cho vay, các loại sản phẩm, trong ngân hàng TM.

    + Các loại khách hàng huy động vốn và loại khách hàng cho vay vốn của ngân hàng.

    + Cơ cấu dự nợ huy động vốn và cơ cấu dự nợ cho vay đối với từng loại khách hàng.

    + Tìm hiểu nghiệp vụ giao dịch và quan hệ khách hàng, chăm sóc khách hàng, Marketing ngân hàng…

    + Tìm hiểu khái quát về tình hình kinh doanh của Ngân hàng TM

    + Thực hành một số nghiệp vụ ngân hàng…

 

   - Sinh viên khóa 516 - Chuyên ngành Kế toán

    + Tìm hiểu các đặc điểm cơ bản: sự hình thành phát triển, loại hình doanh nghiệp, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, phân công sử dụng nhân lực, vốn và nguồn vốn của doanh nghiệp.

    + Tìm hiểu cơ cấu sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán, chức năng nhiệm vụ các kế toán viên.

    + Chế độ kế toán, hình thức sổ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp, kỳ kế toán

    + Phương pháp hạch toán kế toán, phương pháo tính thuế GTGT, tính khấu hao TSCĐ.

    + Phương pháp kế toán hàng tồn kho, tính giá hàng xuất kho

    + Thực hành một số nghiệp vụ chuyên môn kế toán.

    + Quy mô sản xuất kinh doanh: Sản phẩm, Doanh thu, chi phí lương, chi phí vật tư…

 

    - Sinh viên khóa K517 – ngành Tài chính ngân hàng và Kế toán

    + Tìm hiểu các đặc điểm cơ bản: Tên đầy đủ doanh nghiệp, giấy phép KD, sự hình thành phát triển, loại hình doanh nghiệp, nhiệm vụ, sơ đồ cơ cấu tổ chức doanh nghiệp,

    + Ngành sản xuất kinh doanh và quy mô sản xuất sản phẩm, kinh doanh hàng năm

    + Tìm hiểu về sự phân công sử dụng nhân lực cho các phòng ban, bộ phận chuyên môn, các phân xưởng sản xuất trong doanh nghiệp

    + Tìm hiểu về vốn, tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp.

    + Hình thức tổ chức quá trình sản xuất và quy trình sản xuất sản phẩm (theo dây chuyền, theo chuyên môn hoá khâu).

    + Các thị trường mua yếu tố sản xuất và các thị trường tiêu thụ sản phẩm.

 

2. Yêu cầu đối với sinh viên

   - Sinh viên cần phải đảm bảo đủ thời gian thực tập nghề nghiệp, kiến tập theo kế hoạch gồm cả các ngày hướng dẫn nội nghiệp tại trường và làm việc tại doanh nghiệp.  

   - Kết thúc đợt thực tập, từng sinh viên phải hoàn thành báo cáo thu hoạch về kiến thực được tăng cường từ đợt thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp, ngân hàng. 

   - Nội dung thực tập và viết bài thu hoạch được Giảng viên hướng dẫn chung và cụ thể phù hợp đối với từng ngành, từng khóa, từng nhóm.

   - Quy định:  Đối với sinh viên K516 viết từ 14 - 17 trang, K517 viết từ 7 – 10 trang.

     Bài thu hoạch được đánh giá, kết quả tính vào học phần thực tập.

 

 

3. Công tác tổ chức triển khai đối với Khoa TCNH-KT

   (a) Thông báo tới các sinh viên của các lớp, các ngành, các khóa về lịch học và yêu cầu thực tập ngày thứ 3 ngày 12/6/2018. Thông báo tới các sinh viên các thong tin về phân công nhóm, đơn vị, địa điểm thực tập vào thứ 2 ngày 18/6/2018.

   (b) Tổ chức hoạt động Nội nghiệp: Xác định lịch học cụ thể của 4 chuyên đề (K516) và 2 chuyên đề (K517) nhằm tăng cường kiến thức chuyên môn. 

   (c) Phối hợp giữa cán bộ Khoa chuyên môn với Ngân hàng, Doanh nghiệp đến thực tập để hướng dẫn quản lý sinh viên thực tập đạt kết quả tốt.

   (d) Bố trí lịch đối với Giảng viên hướng dẫn nội nội dung thực tập đảm bảo phù hợp với trình độ, yêu cầu đào tạo của từng ngành, từng khóa học.

   (e) Giảng viên thực hiện quản lý sinh viên trong đợt thực tập theo quy định về thời gian học, thực tập của sinh viên, đánh giá đúng kết quả thực tập của sinh viên.

 

IV, BỐ TRÍ LỊCH HỌC NỘI NGHIỆP VÀ KIẾN TẬP, THỰC TẬP

TT

            Nội dung

 Lớp, ngành

 Thời gian

Giảng viên

I

Chuyên đề - tăng cường kiến thức

1

 Bài Tình hình thị trường tài chính ở Việt Nam

Các lớp K516 và K517

Sáng 19/6/2018

TS. Phan Trần Trung Dũng

2

 Bài Rủi ro tài chính ở Doanh nghiệp Việt Nam

Các lớp K516 và K517

Chiều 19/6/2018

TS. Phan Trần Trung Dũng

II

Hướng dẫn nội dung thực tập tại cơ sở

1

 Hướng dẫn nội dung thực tập về Tài chính ngân hàng

Các lớp K516, TCN, QTK

Sáng 20/6/2018

TS. Lê Quang Thắng

2

 Hướng dẫn nội dung thực tập về Kế toán

Lớp KTK, 516

Sáng 20/6/2018

ThS. Trần Thị Ngọc Anh

3

 Hướng dẫn nội dung kiến tập nghề nghiệp

Khoá 517

Sáng 20/6/2018

TS. Vũ Thị Phương Thụy

4

 Kỹ năng quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

Các lớp K516, TCN, QTK

Sáng 21/6/2018

TS. Nguyễn văn Mạnh

5

 Hướng dẫn các quy định và giao nhiệm vụ thực tập.

Các lớp K516 và K517

Chiều 21/6/2018

TS.Vũ Thị Phương Thụy &ThS. Cù Thị Lan Anh

III

Hướng dẫn và quản lý sinh viên thực tập

 

Các Thày Cô giáo của Khoa TCNH – KT phối hợp với các Cán bộ tại cơ sở hướng dẫn chuyên môn và kiểm tra sinh viên 

 

Đối với sinh viên K516: Thực tập từ 25/6/2018 đến 14/7/2018

 

Đối với sinh viên K517: Thực tập từ 25/6/2018 đến 30/6/2018

IV

Sinh viên về Trường – Hoàn thành nội nghiệp

1

 Viết và hoàn thành bài Thu hoạch thực tập

Các lớp K517

Nộp bài 4/7/2018

 

2

 Bài Công tác định giá doanh nghiệp ở Việt Nam

Các lớp K516

Sáng 16/7/2018

 

3

 Viết và hoàn thành bài Thu hoạch thực tập

Các lớp K516

Nộp bài 18/7/2018

 

 

             

Sinh viên thực tập tại Viêt A Bank – lớp 3+1 K516 HD Bank

TT

Họ và tên sinh viên

Đơn vị thực tập

 

Giảng viên

Ghi chú

 

1

 

PGD Cầu Giấy, 112 Nguyễn Khánh Toàn, Q.Cầu Giấy. TP. Nguyễn Sỹ Kiên, '0976533838

Thầy Lê Quang Thắng

 

2

 

3

 

4

 

PGD Tây Hồ, 611 Hoàng Hoa Thám, Q.Ba Đình, TP, Nguyễn Minh Phương, '0933478899

Thầy Lê Quang Thắng

 

5

 

6

 

7

 

PGD Hà Đông, 38 Nguyễn Khuyến,

 Văn Quán, HĐ, TP, Đặng Minh Đức, '0988714898

Cô Cù Thị Lan Anh

 

8

 

9

 

10

 

PGD Trung Tâm, 135

Yên Lãng, Q.Đông Đa, TP. Vũ Văn Tuấn, '0982341984

Cô Cù Thị Lan Anh

 

11

 

12

 

13

 

PGD Kim Đồng, 69 Kim Đồng, Q.Hoàng Mai, TP. Nguyễn Trung Hiếu, '0969098996

Cô Vũ Thị Phương Thụy

 

14

 

15

 

16

 

PGD Tràng An, 264 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Trịnh Thu Hiền, '0906068558

Cô Vũ Thị Phương Thụy

 

17

 

18

 

Điều hành chung: Ngân hàng, TMCP Việt  Anh Trịnh Minh Thủy, '0904113586

 

Sinh viên thực tập tại BIDV và VietcombanK, TCN K516

TT

Họ và tên sinh viên

Đơn vị thực tập

 

Giảng viên

Ghi chú

 

1

 

Ngân hàng TMCP Đầu tư & PT VN BIPV, CN Cầu Giấy, Anh Trung…..

Cô Trần Thị Ngọc Anh

 

2

 

 

3

 

 

4

 

Ngân hàng Vietcom Bank,

…………………………

Cô Trần Thị Ngọc Anh

 

5

 

 

6

 

 

 

Sinh viên thực tập tại Cụm CN Quất Động, Khoá 517

TT

Họ và tên sinh viên

Đơn vị thực tập

 

Giảng viên

Ghi chú

 

1

 

CT CP Đại Hữu, SX Bao bì. PGĐ. Cô Nhuận,  0919.698.668

 

 

 

 

2

   

 

3

   

 

4

   

 

5

   

 

6

   

 

7

   

 

1

 

CTTNHH Trường Thành, SX Nhôm, PGĐ Anh Tuyến,  0976.550.878

 

 

 

 

2

   

 

3

   

 

4

   

 

5

   

 

6

   

 

7

   

 

1

 

CT kỹ thuật CN Á Châu, Anh Hoàn (Nhà máy) 0917.356.735

 

 

 

 

2

   

 

3

   

 

4

   

 

5

   

 

6

   

 

7

   

 

1

 

 

 

CTTNHH MTV cơ khí Quang Trung, TPHC, Chú Tường, 0912.175.793

 

 

 

 

2

   

 

3

   

 

4

   

 

5

   

 

6

   

 

7

   

 

TGĐ. CCN. Đỗ Đức Thắng 0977.166.866, Cô Thuý 091.359.448, N.D.Kha: 0904.462.176

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu