Chính sách phát triển du lịch đô thị của một số nước và bài học cho Việt Nam 

(Bài tham luận cho Hội thảo Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam, tháng 8-2018)

 

Phát triển du lịch sinh thái Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai  

(Tạp chí Du lịch) - Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai nằm trong hệ thống rừng đặc dụng và di sản văn hóa của Việt Nam, thuộc tiểu vùng bảo tồn sinh thái khẩn cấp (khu vực SA5 - lưu vực sông Đồng Nai - WWF), trong hệ sinh thái Trường Sơn, một trong 200 vùng sinh thái quan trọng thế giới...