QTKD.jpg

Phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử ngay từ trường học 

Nguồn nhân lực trẻ, dễ hấp thụ công nghệ giúp các nhà bán hàng Việt Nam được nhiều tập đoàn thương mại điện tử, tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới đánh giá cao khi ứng dụng thương mại điện tử.

 

Giới thiệu đào tạo chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng của trường Đại Học Hòa Bình. 

Tại Quyết định số 221/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 2 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14 tháng 2 năm 2017 về việc phê duyệt "kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025", tiếp tục nhấn mạnh nhiệm...

 

Vai trò của Doanh nghiệp trong bảo đảm chất lượng đào tạo ngành Thương mại điện tử ở các trường Đại học hiện nay 

Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là mở cửa, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng đã tạo ra những thời cơ, thuận lợi mới để chúng ta khơi dậy khát vọng, ý chí phát triển đất nước, huy động được đông đảo các nguồn lực cùng tham gia vào quá trình hoạch định chương trình, cơ chế,...