QTKD.jpg

Vai trò của Doanh nghiệp trong bảo đảm chất lượng đào tạo ngành Thương mại điện tử ở các trường Đại học hiện nay 

Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là mở cửa, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng đã tạo ra những thời cơ, thuận lợi mới để chúng ta khơi dậy khát vọng, ý chí phát triển đất nước, huy động được đông đảo các nguồn lực cùng tham gia vào quá trình hoạch định chương trình, cơ chế, chính sách bảo đảm cho việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ở các trường đại học. Một trong những biện pháp, cách thức được tiến hành thường xuyên, có tổ chức là thực hiện liên doanh, liên kết đào tạo giữa các doanh nghiệp (DN) với các trường đại học (ĐH), trên cơ sở những nhu cầu, mong muốn của doanh nghiệp đưa ra, dựa trên năng lực thực tế của mình, nhà trường và DN sẽ phối hợp đào tạo theo từng chuyên ngành, lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nền kinh tế số hiện nay. Đây là mối quan hệ thống nhất, biện chứng, tác động qua lại với nhau, trong đó DN đóng vai trò là nền tảng, nguồn gốc, tạo động lực cho các trường đại học từng bước nâng cao chất lượng đào tạo các ngành, lĩnh vực mà DN cần, trong đó có ngành Thương mại điện tử (TMĐT).

 

Giới thiệu đào tạo chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng của trường Đại Học Hòa Bình. 

Tại Quyết định số 221/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 2 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14 tháng 2 năm 2017 về việc phê duyệt "kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025", tiếp tục nhấn mạnh nhiệm...

 

Chọn học ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Tại Đại học Hòa Bình là lựa chọn “ba đúng”! 

Phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế sâu và trong bối cảnh phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, đang đặt ra cho ngành Logistics nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Vấn đề là nắm chắc được cơ hội và những điều kiện...

 

Lựa chọn nghề nghiệp trong thế giới phẳng thời @ 

Cách mạng Công nghiệp 4.0 (Industrie 4.0) ra đời một loạt các công nghệ mới, tập trung vào kỹ thuật số, không gian mạng Internet đã tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, không chỉ ở một quốc gia mà trên phạm vi toàn cầu. Không chỉ ở một ngành, một lĩnh vực mà đến tất cả các lĩnh...