Hoạt động NCKH khoa Luật


   Trường Đại học Hoà Bình nói chung và Khoa Luật nói riêng luôn chú trọng về công tác nghiên cứu khoa học gắn kết với công tác đào tạo, đặc biệt Trường khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

   Hiện Khoa đang tham gia xây dựng 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường:

   - Đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục Luật học tại trường Đại học Hoà Bình

   - Những vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật kinh tế ở Việt Nam hiện nay


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu