Chuẩn đầu ra khoa Luật


a) Kiến thức chuyên môn:

   Sau khi tốt nghiệp, người học làm chủ được kiến thức chuyên ngành luật kinh tế, có thể đảm nhiệm công việc với tư cách là chuyên gia pháp lý. Người học có tư duy phản biện, kiến thức lý thuyết chuyên sâu ở lĩnh vực kinh tế để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ. Bên cạnh đó, người học có thể bổ sung kiến thức tổng quát về kinh doanh – thương mại, kiến thức quản lý để giải quyết vấn đề thực tiễn về đầu tư, kinh doanh tại doanh nghiệp trong môi trường cjanh tranh và hội nhập mang tính quốc tế.

b)Về kỹ năng:

   Người học có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo; có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thực nghiệm những giải pháp mới, phản biện và nhận thức đa chiều để tìm hướng giải quyết các vấn đề pháp lý đa dạng, phức tạp, xung đột trong môi trường liên tục thay đổi và phát triển

   Người học có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được một báo cáo hay bài phát biểu về hầu hết các chủ đề trong công việc liên quan đến chuyên ngành được đào tạo; có thể diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường, có thể viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn; có thể trình bày rõ ràng các ý kiến và phản biện một vấn đề pháp lý bằng ngoại ngữ.

c) Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

   Người học có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn; đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn; có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn; có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn.

d) Về cơ hội  nghề nghiệp:

  - Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên ngành luật kinh tế, sinh viên có khả năng:

  - Tham gia công tác ở các lĩnh vực tư vấn, tranh tụng, quản lý, nghiên cứu... đặc biệt là tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân; nghiên cứu áp dụng mô hình quản lý ở các khu công nghiệp.

  - Làm việc ở các doanh nghiệp, văn phòng, công ty luật, các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, các cơ quan tư pháp, các cơ quan nghiên cứu chính sách pháp luật.

  - Tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các cơ sở đào tạo luật, các viện, trung tâm nghiên cứu về luật;

  - Tiếp tục nghiên cứu các bậc học cao hơn về pháp luật trong và ngoài nước.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu