Chuẩn đầu ra khoa QL KT&XH


  - Chương trình đào tạo ngành Quản lý Kinh tế và Xã hội nhằm đào tạo các cử nhân kinh tế và xã hội có trình độ, năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức, sức khỏe, khả năng làm việc tập thể.

  - Cử nhân ngành Kinh tế được trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế học ứng dụng trong khu vực công và khả năng quản lý khu vực công; có kiến thức và kỹ năng phân tích, đánh giá, hoạch định và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội ở các đô thị, các khu vực và các vùng trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh và dịch vụ công; có khả năng nghiên cứu và học tập ở cấp bậc cao hơn.

  - Cử nhân ngành Công tác xã hội có năng lực cung cấp các dịch vụ công tác xã hội chuyên nghiệp tại các cơ sở và tổ chức xã hội trong các lĩnh vực an sinh xã hội, sức khỏe và giáo dục; có khả năng tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến nghề công tác xã hội.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu