Chuẩn đầu ra - Cơ hội việc làm khoa QL KT&XH


1. Chuẩn đầu ra

 1.1 Kiến thức

  - Có kiến thức hiểu biết chung về các lĩnh vực xã hội & nhân văn bao gồm luật pháp, tâm lý, xã hội học, môi trường & con người… và có năng lực vận dụng kiến thức vào công tác chuyên môn; 

  - Có kiến thức cơ bản về kinh tế, kinh doanh và ngoại ngữ để phát triển kiến thức chuyên ngành Kinh tế và khả năng vận dụng vào thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội cả ở tầm vĩ mô và vi mô.

  - Có kiến thức sâu rộng và trình độ chuyên môn cao về kinh tế và quản lý kinh tế, tài chính trong khu vực công; có khả năng vận dụng các lý thuyết kinh tế để phân tích, đánh giá các hoạt động kinh tế và dự báo những biến động của nền kinh tế;

  - Có khả năng am hiểu, phân tích, đánh giá, hoạch định và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội ở các đô thị, các khu vực và các vùng trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, sản xuất, dịch vụ công.

  - Nắm vững kiến thức cơ bản về tâm lý học, xã hội học, các lý thuyết và mô hình công tác xã hội; các phương pháp công tác xã hội chuyên nghiệp; kiến thức bổ trợ và ứng dụng vào việc phân tích, xây dựng kế hoạch, hỗ trợ thực hiện và lượng giá tiến trình giải quyết vấn đề. Đồng thời, có kiến thức nghiên cứu và xây dựng các mô hình tiếp cận khác nhau giúp đỡ đối tượng có vấn đề trong cuộc sống; kiến thức nghiên cứu và xây dựng chính sách.

 1.2 Kỹ năng

  - Kỹ năng  tư duy phân tích;

  - Kỹ năng  nghiên cứu, đánh giá các chính sách kinh tế - xã hội;

  - Kỹ năng tổng hợp và sáng tạo;

  - Kỹ năng giải quyết vấn đề;

  - Có trình độ tiếng Anh tương đương 500 điểm TOEIC;

  - Có trình độ tin học tương đương B; sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong chuyên ngành đào tạo;

  - Có kỹ năng vận dụng các công cụ thống kế, các kỹ thuật phân tích định lượng của ngành kinh tế & quản lý công vào hoạt động thực tiễn;

  - Có kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng; kỹ năng viết báo cáo, thiết lập, bảo vệ dự án và thẩm định dự án;

  - Có kỹ năng làm việc nhóm và năng lực giải quyết vấn đề độc lập;

  - Có khả năng tham gia các hoạt động phân tích và hoạch định chính sách cho các cơ quan quản lý Nhà nước;

  - Có năng lực tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động tại đơn vị công tác.

 1.3 Thái độ

  - Có phẩm chất đạo đức tốt; chấp hành nghiêm túc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; các quy định tại đơn vị công tác.

  - Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

  - Có lòng yêu nước và tinh thần khoan dung đối với các dị biệt về ngôn ngữ và văn hóa trong giao tiếp.

  - Có ý thức cầu tiến, vượt khó; có tinh thần và trách nhiệm cao trong công tác và phục vụ cộng đồng.

2. Cơ hội nghề nghiệp

  - Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý Kinh tế & Xã hội sẽ có cơ hội và khả năng làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp thuộc khu vực công và các thành phần kinh tế, công tác xã hội:

  - Các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương và địa phương; các tổ chức, đoàn thể xã hội; các đơn vị hoạt động dịch vụ công;

  - Các trường đại học, Viện nghiên cứu; các tổ chức tư vấn về các vấn đề kinh tế – xã hội;

  - Làm việc, tham gia các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

  - Làm việc trong các doanh nghiệp, các công ty, các tổ chức tài chính - tín dụng, vvv… 

  - Khả năng  học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp: Tiếp tục học ở các bậc sau đại học (trong và ngoài nước) các chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh tế (Kinh tế học; Kinh tế phát triển; Kinh tế & Quản lý công; Kinh tế Tài chính – Ngân hàng, …); Công tác xã hội…

  - Có đủ năng lực để nghiên cứu chuyên sâu về những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế & xã hội.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: