Hoạt động Đào tạo Khoa Dược


- Chương trình đào tạo của khoa: 161 tín chỉ trong đó:

   + Khối kiến thức giáo dục đại cương 46 tín chỉ (có 15 tín chỉ tiếng Anh)

   + Khối kiến thức ngành và chuyên ngành 115 tín chỉ.

   Cuối khóa, sinh viên có điểm trung bình chung học tập loại khá trở lên dược làm khóa luận tốt nghiệp (10 tín chỉ) số khác học thêm một số học phần có tính tích hợp ( 10 tín chỉ). Cách tổ chức này nhằm mục đích giúp số sinh viên khá về khả năng NCKH, tạo điều kiện cho số sinh viên còn lại biết tích hợp, hệ thống hóa kiến thức đã học về một vấn đề cụ thể trong công việc chuyên môn.

- Tổ chức quản lý đào tạo: Nhiệm vụ của ngành Dược,  là đào tạo những cán bộ khoa học chăm sóc sức khỏe con người. Vì vậy việc tổ chức quản lý, giúp đỡ sinh viên học tập nắm vững kiến thức được khoa Dược tổ  chức thực hiện suốt quá trình học tập từ ngày đầu nhập học đến khi ra trường nhằm đào tạo Dược sĩ  có kiến thức chuyên môn vững, trung thực, cẩn thận và vì cộng đồng.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu