Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG


1.

TS. Nguyễn Văn Ngữ

 

Chủ tịch Hội đồng Trường

 

2.

TS. Phạm Khắc Dũng

 

Phó Chủ tịch Hội đồng Trường

 

3.

TS. Nguyễn Thành Đô

 

Ủy viên

 

4.

TS. Đồng Quốc Cường

 

Ủy viên

 

5.

PGS. TS Trần Thu Hà

 

Ủy viên

 

6.

NGND.GS.TSKH. Đặng Ứng Vận

 

Ủy viên

 

7.

KS. Bùi Quang Độ

 

Ủy viên

 

8.

CN. Võ Ngọc Hạnh

 

Ủy viên

 

9.

NGND.PGS.TS. Tô Ngọc Hưng

 

Ủy viên

 

 

10.

 

ThS. Trần Thị Chi Châu

 

Ủy viên

 

 

11.

 

PGS.TS Trần Quang Quý

 

Ủy viên

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu