Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên của Trường


     Những ngày đầu tiên mới thành lập, Nhà Trường chỉ có một số ít các Cổ đông sáng lập và một số Cán bộ, Giảng viên và nhân viên cơ hữu. Hoạt động Đào tạo của trường chủ yếu dựa vào đội ngũ Giảng viên thỉnh giảng. Để có được đội ngũ Cán bộ, Giảng viên và nhân viên cơ hữu đảm bảo theo các tiêu chí của Bộ giáo dục và Đào tạo, Nhà trường đã có kế hoạch phát triển đội ngũ; đã thực hiện kế hoạch, quy hoạch và tiêu chí tuyển dụng cán bộ, GV, nhân viên rõ ràng, công khai, minh bạch đáp ứng nhu cầu về cán bộ, GV; việc bổ nhiệm CBQL các cấp được tiến hành khách quan, chặt chẽ, công bằng và dân chủ, đúng quy trình, quy định của Nhà trường. CBQL được bổ nhiệm đều phù hợp với các vị trí công việc, phát huy tốt vai trò lãnh đạo ở các đơn vị.

     Nhà trường đã thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường đại học, coi trọng việc đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên. Cán bộ, giáo viên tham gia góp ý kiến đối với các chủ trương, nội qui, qui chế, kế hoạch của Trường. Lãnh đạo Trường có lịch tiếp Cán bộ, Giáo viên, Sinh viên định kì và Nhà trường có thùng thư góp ý.

     Nhà trường đã có những kế hoạch, chiến lược, chính sách thiết thực và kịp thời để hỗ trợ cho cán bộ, giảng viên trong công tác nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tạo điều kiện thuận lợi về thời gian và kinh phí cho cán bộ quản lý và giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn. Nhiều giảng viên được cử đi đào tạo ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước, đặc biệt là số cán bộ trẻ.

     Cơ cấu cán bộ quản lý trong điều kiện quy mô đào tạo hiện nay là hợp lý. Về cơ bản đội ngũ cán bộ quản lý của Nhà trường giữ được phẩm chất, đạo đức và hiện tại đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao; cán bộ quản lý của Nhà trường tâm huyết, nhiệt tình và có trách nhiệm cao. Nhà trường đã tổ chức đánh giá năng lực và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ quản lý theo quy định hiện hành.

     Số lượng giảng viên đáp ứng về cơ bản nhiệm vụ đào tạo của Nhà trường. Tỷ lệ quy đổi SV/GV phù hợp. Số lượng giảng viên có học vị tiến sĩ và thạc sĩ chiếm tỷ lệ khá cao, đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, trong đó có Giáo viên là nhà khoa học đầu ngành của quốc gia. Hiện nay, cơ cấu chuyên môn của đội ngũ giảng viên cân đối theo cơ cấu quy mô đào tạo tương ứng của ngành đào tạo. Các giảng viên được bố trí giảng dạy theo đúng chuyên môn được đào tạo.

     Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên của Trường đủ về số lượng; có năng lực chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu công tác. Trường đã tạo điều kiện để tất cả các kĩ thuật viên và nhân viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm.

     Sau 10 năm xây dựng và phát triển, tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường đã lên tới con số 131, trong đó đội ngũ Giảng viên với 3 GS, 13 PGS, 63 TS (chiếm tỉ lệ trên 50%); 34 ThS và 14 CN và kỹ sư. Tỉ lệ sinh viên /giảng viên quy đổi của Trường là 1508/131 = 12 (thấp hơn nhiều so với định mức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các trường Đại học là 25 SV/GVquy đổi).


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu