Journal Article View
 

Đoàn Thanh niên tham gia Tình nguyện "Mùa hè xanh" tại Hòa Bình


Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 7 năm 2018, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Sinh viên Tình nguyện - Trường Đại học Hòa Bình tham gia Tình nguyện "Mùa hè xanh" tại tỉnh Hòa Bình.

 

Một số hình ảnh hoạt động tình nguyện:

 

 

 

 

 


No comments yet. Be the first.
Thông tin mới nhất