SinhVien.jpg
Journal Article View

SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH HỖ TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT THAM GIA NGÀY HỘI VIỆC LÀM HÒA NHẬP NGƯỜI KHUYẾT TẬT LẦN THỨ VII – 2018

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường Đại học Hòa Bình năm học 2017 – 2018, thực hiện công văn số 15-CV/TTDVVL-HTTN ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên Hà Nội – Thành đoàn Hà Nội "về việc phối hợp, chọn cử sinh viên tình nguyện tham gia Ngày hội việc làm hòa nhập người khuyết tật lần thứ VII năm 2018".