Journal Article View
 

Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu


I. Hội đồng Cố vấn:

 1. TS. Nguyễn Thị Phương Thảo
 2. GS. TS. Hồ Đắc Lộc
 • Chủ tịch
 • Phó Chủ tịch

 

II. Hội đồng Quản trị:

 1. TS. Nguyễn Văn Ngữ
 2. TS. Đồng Quốc Cường
 3. TS. Nguyễn Thành Đô
 4. PGS. TS. Trần Thị Thu Hà
 5. NGND. GS. TSKH Đặng Ứng Vận
 6. NGND. PGS. TS. Tô Ngọc Hưng
 7. ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
 8. KS. Bùi Quang Độ
 9. CN. Võ Ngọc Hạnh
 • Chủ tịch
 • Ủy viên thường trực
 • Ủy viên
 • Ủy viên
 • Ủy viên
 • Ủy viên
 • Ủy viên
 • Ủy viên
 • Ủy viên

 

III. Ban Giám hiệu:

 1. NGND. PGS. TS. Tô Ngọc Hưng
 2. TS. Đào Hải
 3. GS. TS. Trần Trung
 4. TS. Nguyễn Văn Hòa
 • Hiệu trưởng
 • Phó Hiệu trưởng
 • Phó Hiệu trưởng
 • Phó Hiệu trưởng


No comments yet. Be the first.