Journal Article View
 

Hội đồng Quản trị


I. Hội đồng Quản trị Khóa 1:

 

 1. Ông Bùi Quang Độ
 2. Ông Nguyễn Xuân Quý
 3. Ông Đặng Ứng Vận 
 4. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
 5. Ông Vũ Đức Minh Hiếu 
 • Chủ tịch
 • Ủy viên thường trực
 • Ủy viên
 • Ủy viên
 • Ủy viên

 

 

 

II. Hội đồng Quản trị Khóa 2:

 

 1. Ông Nguyễn Văn Ngữ
 2. Ông Đồng Quốc Cường
 3. Ông Bùi Quang Độ
 4. Ông Nguyễn Thành Đô
 5. Bà Võ Ngọc Hạnh
 6. Ông Đặng Ứng Vận
 7. Bà Trần Thị Thu Hà
 8. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
 9. Ông Trần Quốc Toản
 10. Ông Tô Ngọc Hưng
 • Chủ tịch
 • Ủy viên thường trực
 • Ủy viên
 • Ủy viên
 • Ủy viên
 • Ủy viên
 • Ủy viên
 • Ủy viên
 • Ủy viên
 • Ủy viên

 

 

Ban Cố vấn:

 

 1. Nguyễn Thị Phương Thảo
 2. Hồ Đắc Lộc
 • Trưởng ban
 • Phó trưởng ban

 

 

Ban kiểm soát:

 

 1. Phạm Minh Hà
 2. Đỗ Văn Chính
 3. Phạm Thị Việt Hà
 • Trưởng ban
 • Ủy viên
 • Ủy viên

 


No comments yet. Be the first.