Asset Publisher

Giới thiệu Khoa Công nghệ Thông Tin - Điện tử Viễn Thông

Giới thiệu Khoa Công nghệ Thông Tin - Điện tử Viễn Thông


 

Nội dung chương trình đào tạo được cập nhật căn cứ trên sứ mệnh và mục tiêu đào tạo của ngành học, đối chiếu với các chương trình đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) tại Đại học Quốc gia Hà Nội

1. GIỚI THIỆU CHUNG
Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ công nghệ thông tin tại Trường Đại học Hòa Bình.

Nội dung chương trình đào tạo được cập nhật căn cứ trên sứ mệnh và mục tiêu đào tạo của ngành học, đối chiếu với các chương trình đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh cũng như một số đại học khác trong khu vực. Có tham khảo chương trình đào tạo Tạc sỹ CNTT của một số trường trên thế giới.

1.1 Mục tiêu đào tạo

Đào tạo trình độ thạc sĩ ngành CNTT nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành CNTT; tăng cường kiến thức liên ngành giữa ngành CNTT và các ngành có liên quan khác đặc biệt là ngành điện tử viễn thông; có kiến thức chuyên sâu hơn trong một lĩnh vực khoa học hẹp CNTT và rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức để nghiên cứu, ứng dụng vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành CNTT.Có khả năng giảng dạy một số môn chuyên ngành CNTT tại đại học và cao đẳng…

Để đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực có khả năng chuyên môn cao trong lĩnh vực CNTT, mục tiêu của chương trình đào tạo cao học ngành CNTT là đào tạo các thạc sĩ có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức tổng quan và phương pháp nghiên cứu về CNTT; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng phát hiện, và nghiên cứu giải quyết các vấn đề thực tiễn mang tính phổ biến hoặc chuyên sâu; có khả năng truyền thụ kiến thức CNTT.

1.2 Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, có khả năng đảm nhận nhiệm vụ:

Làm việc tại doanh nghiệp (CTO, CIO, CEO, Senior Engineer,…);
Nghiên cứu tại các bộ phận nghiên cứu và phát triển;
Có khả năng xây dựng kế hoạch, lập dự án, tổ chức, điều hành và quản lí các dự án công nghệ thông tin trong cơ quan, doanh nghiệp;
Có khả năng đảm nhiệm tốt công tác nghiên cứu tại các bộ phận nghiên cứu và phát triển;
Giảng dạy tại các trường đại học chuyên ngành CNTT;
Có khả năng phát triển nghiên cứu ở trình độ Tiến sĩ.
1.3 Hình thức và thời gian đào tạo

Loại hình đào tạo: chính quy.
Hình thức đào tạo: Đào tạo tập trung tại Trường. Chương trình đào tạo chia làm hai định hướng:
Định hướng nghiên cứu (gọi tắt là ĐHNC): cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu của ngành CNTT và phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để có thể độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học, bước đầu có thể hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới; có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính sách hoặc các vị trí khác thuộc lĩnh vực ngành CNTT; có thể tiếp tục được đào tạo trình độ tiến sĩ CNTT.
Định hướng ứng dụng (gọi tắt là ĐHƯD) giúp cho người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng thiết kế sản phẩm, ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành CNTT vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức.
Thời gian đào tạo: 02 năm.