Asset Publisher

Đại học Hòa Bình đổi mới và Phát triển

Đại học Hòa Bình đổi mới và Phát triển

Với định hướng ứng dụng nghề nghiệp, Trường Đại học Hòa Bình ký kết hợp đồng đào tạo với các đối tác chiến lược thuộc tập đoàn SOVICO nhằm giúp sinh viên trải nghiệm thực tế nghề nghiệp và có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.