Quyết định công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ 

Công nhận học vị và cấp bằng Thạc sĩ cho 167 học viên cao học đã hoàn thành chương trình đào tạo Ngành Quản lý kinh tế và Luật kinh tế, trong đó:

 

THÔNG BÁO V/v đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ đối với sinh viên Trường Đại học Hòa Bình 

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ năng lực đào tạo của Trường và nhu cầu của sinh viên, Trường Đại học Hòa Bình thông báo đăng ký học trước một số học phần trình độ thạc sĩ cho...

 

Kế hoạch truyền thông và tư vấn tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đối với sinh viên đang học tại Trường Đại học Hòa Bình 

Căn cứ năng lực đào tạo của Trường và nhu cầu của sinh viên, để thực hiện tốt công tác tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022 và những năm tiếp theo, Trường Đại học Hòa Bình xây dựng kế hoạch truyền thông và tư vấn tuyển sinh trình độ thạc sĩ đối với sinh viên Nhà trường như sau:

 

Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022 

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022 của Trường Đại học Hòa Bình;