Khung chương trình đào tạo chính quy áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2022 trở về sau 

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chuẩn chương trình Đào tạo, xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; Căn cứ kết luận của Chủ tịch Hội đồng khoa học của Nhà trường về việc thống nhatas các học phần được cập nhật trong chương trình đào tạo của 19 ngành áp dụng cho kháo tuyển sinh từ năm 2022 trở về sau.

 

THÔNG BÁO V/v đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ đối với sinh viên Trường Đại học Hòa Bình 

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ năng lực đào tạo của Trường và nhu cầu của sinh viên, Trường Đại học Hòa Bình thông báo đăng ký học trước một số học phần trình độ thạc sĩ cho...

 

Lễ trao bằng Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Luật kinh tế và Quản lý kinh tế năm 2022 

Vượt qua nhiều khó khăn trong công tác giảng dạy và học tập do dịch bệnh Covid-19, trong hơn 2 năm qua. Sáng ngày 29 tháng 05 năm 2022, 167 tân Thạc sĩ thuộc 3 chuyên ngành đào tạo Luật kinh tế và Quản lý kinh tế của Trường Đại học Hòa Bình đã được tận hưởng niềm vui sướng trong ngày nhận bằng...

 

Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022 

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022 của Trường Đại học Hòa Bình;