Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ 

Quy chế này liên kết chặt chẽ với các văn bản liên quan do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các quy chế, quy định của Trường Đại học Hòa Bình. Quy chế quy định về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ, cấp bằng thạc sĩ tại Trường Đại học Hòa Bình, bao gồm: Chương trình đào tạo...