Quyết định ban hành Chương trình ĐT và KH Đào tạo trình độ thạc sĩ ngành QLKT theo định hướng ứng dụng 

Giúp người học am hiểu, có thể vận dụng tốt kiến thức kinh tế trong thiết kế, điều hành và thực thi các chính sách Quản lý kinh tế - xã hội; Có khả năng làm việc độc lập, tư duy, sáng tạo và có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc về lĩnh vực Quản lý kinh tế tại địa phương, tổ chức...

 

Ngành Quản lý Kinh tế  

Giúp người học am hiểu, có thể vận dụng tốt kiến thức kinh tế trong thiết kế, điều hành và thực thi các chính sách Quản lý kinh tế - xã hội; Có khả năng làm việc độc lập, tư duy, sáng tạo và có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc về lĩnh vực Quản lý kinh tế tại địa phương, tổ chức...

Ngành Công nghệ thông tin  

Đào tạo trình độ thạc sĩ ngành CNTT nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành CNTT; tăng cường kiến thức liên ngành giữa ngành CNTT và các ngành khác; có kiến thức chuyên sâu trong một lĩnh vực khoa học nhất định về ngành CNTT và kỹ năng vận dụng kiến thức để nghiên...

Ngành Quan hệ công chúng  

Chương trình cao học ngành Quan hệ công chúng Trường Đại học Hòa Bình được đào tạo theo định hướng ứng dụng nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ sau đại học, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có tu duy sáng tạo, có khả năng xử lý các vấn đề về truyền thông và quan hệ công...

Ngành Tài chính Ngân hàng  

Đào tạo Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp; Có trình độ lý thuyết chuyên sâu, có năng lực cao về thực hành, có khả năng nghiêm cứu, sáng tạo, làm việc độc lập, có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc lính vực Tài chính Ngân hàng

Ngành Luật Kinh tế