Ngành Tài chính Ngân hàng

Đào tạo Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp; Có trình độ lý thuyết chuyên sâu, có năng lực cao về thực hành, có khả năng nghiêm cứu, sáng tạo, làm việc độc lập, có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc lính vực Tài chính Ngân hàng


Tải xuống Chương trình và Kế hoạch Đào tạo trình độ Thạc sĩ theo định hướng ứng dụng


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: