THÔNG BÁO V/v đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ đối với sinh viên Trường Đại học Hòa Bình 

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ năng lực đào tạo của Trường và nhu cầu của sinh viên, Trường Đại học Hòa Bình thông báo đăng ký học trước một số học phần trình độ thạc sĩ cho...

 

Thông báo về việc tổ chức giảng dạy và học tập tại trường từ ngày 4.5.2022  

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch công tác học kỳ II năm học 2021-2022 và căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19 đã chuyển sang trạng thái mới; Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện kế hoạch giảng dạy học kỳ...

Thông báo về việc Thu nộp học phí  

Thông báo 1: Thu nộp học phí học phần Học kỳ II năm học 2021 - 2022 Thông báo 1: Thu nộp học phí bổ sung và hcoj phí học lại