Y HỌC CỔ TRUYỀN 

Đào tạo Bác sĩ Y học cổ truyền có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản và y học cơ sở vững chắc; Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về y học hiện đại và y học cổ truyền; Có khả năng kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong phòng bệnh và khám chữa bệnh; Có khả năng tự học để đáp ứng nhu cầu chăm...

 

ĐIỀU DƯỠNG  

Đào tạo Cử nhân điều dưỡng có phẩm chất đạo đức, có thái độ đúng đắn, có kiến thức khoa học cơ bản vững chắc, có kiến thức y học cơ sở vững chắc và kỹ năng thực hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn năng lực nghề điều dưỡng ở trình độ đại học, có sức khỏe, có khả năng làm việc...

DƯỢC  

Đào tạo Cử nhân điều dưỡng có phẩm chất đạo đức, có thái độ đúng đắn, có kiến thức khoa học cơ bản vững chắc, có kiến thức y học cơ sở vững chắc và kỹ năng thực hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn năng lực nghề điều dưỡng ở trình độ đại học, có sức khỏe, có khả năng làm việc...

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - KIẾN TRÚC  

Đây là 5 ngành gắn liền mật thiết với cuộc sống của cộng đồng và mỗi cá nhân trong xã hội đương đại và tương lai, đặc biệt rất cần thiết khi xã hội ngày càng phát triển. Nó hứa hẹn mang đến những sáng tạo, thú vị và tự do, đồng thời làm thay đổi các góc độ của môi trường sống, làm việc cho con...

LUẬT  

Đào tạo cử nhân Luật học có kiến thức, tư duy pháp luật nền tảng, có các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp phù hợp để có thể nghiên cứu, xây dựng, thi hành pháp luật tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức kinh tế trong...

NGOẠI NGỮ  

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh trình độ đại học nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện; có phẩm chất chính trị, đạo đức; có sức khỏe và có kiến thức chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo để giải quyết những...

QUẢN LÝ KINH TẾ & XÃ HỘI  

Đào tạo cử nhân công tác xã hội có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe; nắm vững hệ thống kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành nghề công tác xã hội; có khả năng nghiên cứu, phát hiện và giúp cá nhân, nhóm và cộng đồng giải quyết vấn đề xã hội trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe nhân...

QUẢN TRỊ KINH DOANH  

Mục tiêu chung của Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh là cung cấp cho người học những kiến thức tổng quát trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, tự nhiên, xã hội và nhân văn và chuyên ngành quản trị kinh doanh nhằm giúp họ có tư duy hệ thống logic, khả năng chuyển tải kiến thức thành...

DU LỊCH  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - KẾ TOÁN