CTĐT đại học ngành Thiết kế Thời trang


Tên chương trình:               Thiết kế Thời trang

Trình độ đào tạo:                  Đại học

Ngành đào tạo:                     Thiết kế Thời trang      

Tên tiếng Anh:                      Fashion Design

Mã số:                                    52210404

Loại hình đào tạo:                Chính quy

Danh hiệu tốt nghiệp:          Cử nhân Thiết kế Thời trang

 

1. Mục tiêu đào tạo

  1. 1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo đại học ngành Thiết kế Thời trang trang bị cho sinh viên kiến thức toàn diện về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoại ngữ, mỹ thuật, thời trang, các nguyên tắc thiết kế và sáng tạo đáp ứng được các nhiệm vụ và yêu cầu phát triển đa dạng, nhanh chóng của ngành Thiết kế Thời trangcũng như của nhiều ngành liên quan khác. Trên cơ sở đó, phát triển khả năng sáng tạo để sinh viên có thể tiếp tục phát triển chuyên môn, nghiên cứu chuyên sâu và đạt được những kỹ năng, sáng tạo mới ở mức cao hơn, nắm vững những kiến thức cơ bản về mỹ thuật và thời trang.

1.2. Mục tiêu cụ thể (Chuẩn đầu ra)

1.2.1. Kiến thức

Được trang bị và nắm vững kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành đào tạo, có tính nhân văn và nghệ thuật trong hoạt động nghề nghiệp. Có nhận thức, năng lực sáng tác và thiết kế các sản phẩm ứng dụng theo chuyên ngành thời trang, có khả năng hội nhập với khu vực và quốc tế. Có trình độ ngoại ngữ và công nghệ thông tin cần thiết phục vụ cho công tác chuyên môn.

1.2.2. Về kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp:

- Kỹ năng xây dựng và thực tiễn kế hoạch, phác họa ý tưởng, thiết kế và thể hiện, biết sử dụng thành thạo phần mềm tin học phù hợp với chuyên ngành, có trình độ ngoại ngữ để giao tiếp.

- Khả năng thuyết trình, đàm phán, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

- Có khả năng giảng dạy theo chuyên ngành đào tạo ở các bậc học thấp hơn.

- Thực hiện nghiêm túc luật bản quyền và sở hữu trí tuệ, cầu thị trong công việc.

- Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, sức khoẻ tốt.

1.2.3. Về khả năng công tác:

- Cử nhân ngành Thiết kế Thời trang có thể làm việc tại các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, các công ty tư vấn chuyên ngành, các cơ quan quản lý và tổ chức xã hội các cấp, các cơ quan nghiên cứu khoa học và các cơ sở đào tạo.

- Có năng lực làm việc ở vị trí cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về thiết kế và sáng tạo tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu, triển khai ứng dụng và các cơ sở đào tạo.

- Đủ trình độ chuyên môn để theo học bậc sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) chuyên ngành Thời trang tại các trường trong và ngoàinước.

2. Thời gian đào tạo: 5 năm

3. Khối lượng  kiến thức toàn khoá: 166 Tín chỉ(không bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

4. Đối  tượng tuyển sinh:

Thực hiện theo qui chế tuyển sinh chung cho nhóm ngành Thiết kế Thời trang.

Đối tượng dự thi:

  • Theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hệ đại học chính quy.
  • Tuyển thẳng: Theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Thi tuyển: theo khối H, V các môn thi và hình thức thi thực hiện như qui định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

5.1. Quy trình đào tạo

Chương trình thực hiện trong 5 năm gồm 10 học kỳ, trong đó có thời gian tích lũy kiến thức tại trường và thực tập tại cơ sở thực tế. Cuối khóa sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp. Sinh viên đào tạo theo học chế Tín chỉ, áp dụng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2. Công nhận tốt nghiệp

Kết thúc khóa học, sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ các tiêu chuẩn theo Quy chế của  Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Thang điểm: Thang điểm 10 và quy đổi theo hệ A, B, C, D, E, F.

      - Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến phần nguyên.

      – Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ

          a) Loại đạt:                                              b) Loại không đạt:

          A(8,5 – 10) – Giỏi                                   F(dưới 4,0) – Kém

          B(7,0 – 8,4) – Khá

          C(5,6 – 6,9) – Trung bình

          D(4,0 – 5,5)–Trung bình yếu

7. Nội dung chương trình: 166tín chỉ

STT

Môn học

Số TC

1

Kiến thức giáo dục đại cương

46

2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

120

2.1

Kiến thức cơ sở ngành

38

2.2

Kiến thức chung của ngành

63

2.3

Kiến thức chuyên sâu của ngành

48

2.4

Thực tập và Đồ án tốt nghiệp

19


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu