CTĐT đại học ngành Thiết kế Đồ họa


Tên chương trìnhThiết kế đồ họa

Trình độ đào tạo  : Đại học

Ngành đào tạo     : Thiết kế đồ họa                     Mã số             52210104

Loại hình đào tạo : Chính quy

1.  Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình khung giáo dục đại học ngành Thiết kế đồ họa trình độ đại học nhằm đào tạo cử nhân ngành Thiết kế đồ họa có trình độ và khả năng sáng tạo, thiết kế tác phẩm đồ họa đồng thời phục vụ những hoạt động Mỹ thuật ứng dụng khác của xã hội.

Sinh viên tốt nghiệp được bổ sung chương trình quy định về kiến thức, đủ điều kiện làm việc tại các cơ sở sáng tạo mỹ thuật ứng dụng.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Thiết kế đồ họa phải đạt được các yêu cầu sau:

1.2.1. Phẩm chất đạo đức:

            Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và nếp sống lành mạnh, có lòng say mê yêu nghề. Nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trên lĩnh vực Văn hoá nghệ thuật.

1.2.2. Kiến thức:

            Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tư duy hình tượng nghệ thuật, có trình độ cơ bản về Mỹ thuật ứng dụng và đặc biệt trong lĩnh vực đồ họa ứng dụng vững vàng, có năng lực sáng tạo trong sáng tác thiết kế đồ hoạ ứng dụng. Bên cạnh đó sinh viên sẽ có khả năng phân tích, thẩm định chất lượng của các tác phẩm mỹ thuật đồ họa.

1.2.3. Kỹ năng:

            Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Thiết kế đồ họa có thể sáng tác, thiết  kế đồ họa công thương nghiệp, đồ họa văn hoá có kỹ thuật và mỹ thuật, đáp ứng nhu cầu của ngành Mỹ thuật ứng dụng phục vụ đời sống xã hội cũng như trong các hoạt động mỹ thuật ứng dụng khác.

2. Thời gian đào tạo: 5 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa

- Khối lượng kiến thức : 165 tín chỉ, chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – an ninh

4. Đối tượng tuyển sinh: Theo qui chế của Bộ GD & ĐT và của Trường

5. Quy trình đào tạo:

5.1. Quy trình đào tạo

Chương trình thực hiện trong 5 năm gồm 10 học kỳ, trong đó có thời gian tích lũy kiến thức tại trường và thực tập tại cơ sở thực tế. Cuối khóa sinh viên làm đồ án tốt nghiệp. Sinh viên đào tạo theo học chế Tín chỉ, áp dụng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2. Công nhận tốt nghiệp

Kết thúc khóa học, sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ các tiêu chuẩn theo Quy chế của  Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Thang điểm:

Thang điểm 10 và quy đổi theo hệ A, B, C, D, E, F.

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ

            a) Loại đạt:                                              b) Loại không đạt:

            A(8,5 – 10) – Giỏi                                   F(dưới 4,0) – Kém

            B(7,0 – 8,4) – Khá

            C(5,6 – 6,9) – Trung bình

            D(4,0 – 5,5)–Trung bình yếu

 

7. Nội dung chương trình: 165 tín chỉ

STT

Môn học

Số tín chỉ

 I

Kiến thức giáo dục đại cương

38

 II

Kiến thức giáo dục chuyên ngành

127

 2.1

Kiến thức cơ sở ngành

58

 2.2

Kiến thức chuyên ngành

69

 2.3

Kiến thức không tích lũy

5

51

Kỹ năng mềm 1

3

52

Kỹ năng mềm 2

2


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu