CTĐT đại học Công nghệ thông tin


                Tên chương trình: Công nghệ thông tin

                Trình độ đào tạo: Đại học

                Ngành đào tạo:   Công nghệ thông tin.            Mã số:  52480201

                Loại hình đào tạo: Chính quy

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Về kiến thức

Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Công nghệ thông tin, định hướng về công nghệ, kỹ thuật và ứng dụng CNTT.

1.2. Về kỹ năng

Sinh viên  được đào tạo kỹ năng thực hành cao trong hầu hết các lĩnh vực của Công nghệ thông tin, hòa nhập và phát triển trong môi trường làm việc mới, có kỹ năng tự học tập, nghiên cứu, làm việc theo nhóm. 

1.3. Về năng lực

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tham mưu tư vấn và thực hiện nhiệm vụ với tư cách như một chuyên viên trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin của xã hội. Sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục học tập sau đại học, nghiên cứu nâng cao trình độ.

1.4. Về thái độ

Sinh viên tốt nghiệp có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp về bảo vệ thông tin, bản quyền, có tinh thần làm việc theo nhóm.

a. Chuyên ngành Công nghệ phần mềm

Có kiến thức cơ bản về: quy trình xây dựng, quản lý và bảo trì hệ thống phần mềm; phân tích, thiết kế và quản lý các dự án phần mềm.Tổ chức thực hiện và quản lý được các công việc trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, có khả năng xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của công nghệ phần mềm vào thực tế.

b. Chuyên ngành Mạng và truyền thông máy tính

Có kiến thức cơ bản về Mạng và truyền thông máy tính, đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, ứng dụng trong lĩnh vực mạng và truyền thông máy tính.Có khả năng thiết kế, chế tạo, bảo trì, sản xuất, thử nghiệm, quản lý các hệ thống mạng và truyền thông máy tính.

c. Chuyên ngành Các hệ thống thông tin

Có kiến thức cơ bản về Hệ thống thông tin, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin của xã hội. Xây dựng được các hệ thống thông tin cho việc quản lý kinh tế, hành chính và dịch vụ.

d. Chuyên ngành Dịch vụ Công nghệ thông tin

Có kiến thức cơ bản về Dịch vụ Công nghệ thông tin, về phân tích, xây dựng giải pháp nền tảng cho các dịch vụ Công nghệ thông tin và dịch vụ dựa trên Công nghệ thông tin trong thực tế. Tổ chức thực hiện và quản lý được các công việc trong lĩnh vực Dịch vụ Công nghệ thông tin, có khả năng xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của Dịch vụ Công nghệ thông tin vào thực tế.

 

2. Thời gian đào tạo: 4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá : 128 tín chỉ

4. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy định của trường

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

5.1 Quy trình đào tạo:

Chương trình thực hiện trong 4năm gồm 8 học kỳ, trong đó có thời gian tích lũy kiến thức tại trường và thực tập tại cơ sở thực tế. Cuối khóa sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp. Sinh viên đào tạo theo học chế  tín chỉ, áp dụng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2. Công nhận tốt nghiệp

Kết thúc khóa học, sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ các tiêu chuẩn theo Quy chế của  Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Thang điểm: Thang điểm 10 và quy đổi theo hệ A, B, C, D, F

7. Nội dung chương trình: 128 tín chỉ

STT

Môn học

Số

tín chỉ

I

Kiến thức giáo dục đại cương

55

2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

73

2.1

Kiến thức cơ sở ngành

44

2.2

Kiến thức chuyên ngành

19

2.2.1

Chuyên ngành Hệ thống thông tin

 19

2.2.2

Chuyên ngành Công nghệ phần mềm

19

2.2.3

Chuyên ngành Mạng và truyền thông máy tính

19

2.2.4

 Chuyên ngành Dịch vụ Công nghệ thông tin

19

2.3

Khoá luận tốt nghiệp hoặc tương đương

10


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu