Lịch học HKI từ 23.8.2021 

Phòng Đào tạo thông báo Lịch học học kỳ I năm học 2020 - 2022 (áp dụng từ ngày 23 tháng 8 năm 2021)

 

Kế hoạch đào tạo - Thời khóa biểu kỳ 2 năm học 2020-2021  

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021, nhà trường thông báo triển khai kế hoạch học kỳ phụ học kỳ 2 năm học 2020-2021.

Lịch học tù 22.2.2021 - 12.6.2021