THÔNG BÁO V/v đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ đối với sinh viên Trường Đại học Hòa Bình 

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ năng lực đào tạo của Trường và nhu cầu của sinh viên, Trường Đại học Hòa Bình thông báo đăng ký học trước một số học phần trình độ thạc sĩ cho sinh viên

 

Thông báo về việc tổ chức giảng dạy và học tập tại trường từ ngày 4.5.2022 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch công tác học kỳ II năm học 2021-2022 và căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19 đã chuyển sang trạng thái mới; Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện kế hoạch giảng dạy học kỳ...

 

Y HỌC CỔ TRUYỀN 

Đào tạo Bác sĩ Y học cổ truyền có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản và y học cơ sở vững chắc; Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về y học hiện đại và y học cổ truyền; Có khả năng kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong phòng bệnh và khám chữa bệnh; Có khả năng tự học để đáp ứng nhu cầu chăm...

ĐIỀU DƯỠNG  
 

Lịch học HKI từ 23.8.2021 

Phòng Đào tạo thông báo Lịch học học kỳ I năm học 2020 - 2022 (áp dụng từ ngày 23 tháng 8 năm 2021)